Menu
Košarica
Zapri

Tvoja košarica je prazna.

Zapri
Iskanje

Pravilnik o nagradnih igrah družbe Družina d. o. o. Ljubljana, Krekov trg 1, 1001 Ljubljana za medije:

•    Družina,

•    Radovednež,

•    #najst,

•    Mavrica,

•    Svet in ljudje,

•    socialne medije Družina, Aleteia, facebook in instagram strani Družine, revij Mavrica, #najst in  Aleteie,

 v nadaljevanju tednik, revije, socialni mediji in spletni mediji, s skupnim nazivom: TRS.


SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

1/ Organizator nagradne igre je Družina d. o. o. Ljubljana, Krekov trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

2/ Nagradne igre so nagradni razpisi, ki jih prireja organizator v reklamne namene.


POGOJI SODELOVANJA

2. člen

1/ V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri pisno soglasje starša ali zakonitega zastopnika.

2/ V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja, so-organizatorja ali sponzorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

3/ Posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.


POTEK 

3. člen

Posamezna nagradna igra je na voljo v tedniku Družina ali v revijah ali v socialnih medijih ali v spletnih medijih družbe Družina d.o.o. Ljubljana Družina (v nadaljevanju: tednik, revije, socialni mediji oziroma TRS).


PRAVILA 

4. člen

1/ Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen v TRS, kjer nagradna igra tudi poteka.

2/ Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec soglašati s pravili nagradne igre, predložiti osebne podatke (ime in priimek, naslov in/ali telefonsko številko) ter predložiti privolitev, da dovoljuje organizatorju, da te njegove osebne podatke obdeluje za namene nagradne igre ter da v primeru, da bo izžreban, organizator v TRS objavi njegovo ime in priimek, kraj bivanja in/ali naslov. Mladoletna oseba mora predložiti tudi soglasje starša ali zakonitega zastopnika za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov in objavo imena in priimka, kraja bivanja in/ali starost in/ali razred in/ali naslovom v TRS, v primeru, da bo mladoletnik izžreban. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne. 

3/ Udeleženec izgubi pravico do sodelovanja v nagradni igri in do nagrade, če organizator ugotovi, da:

•    udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

•    je udeleženec kršil pravila ali pogoje sodelovanja v nagradni igri;

•    udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu pravili ali pogoji sodelovanja v nagradni igri ali jih ni izpolnil pravočasno;

•    v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

4/ Če udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.


NAGRADE

5. člen

1/ Udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad posamezne igre. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

2/ Nagrade so opisane ob objavi nagradne igre v TRS, kjer poteka nagradna igra.

3/ Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.


ŽREBANJE 

6. člen

1/ Nagrade se podelijo z žrebanjem ali po izboru urednika. 

2/Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre, žrebanjem nagrajencev ali izbire nagrajenca po izboru urednika skrbi uredništvo oziroma urednik posameznega medija.

3/ Žrebanje nagrad ali izbor urednika poteka na dan, določen v opisu nagradne igre v TRS, najkasneje pa v 15-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Družina d. o. o. Ljubljana, Krekov trg 1, 1000 Ljubljana). 

4/ O poteku žrebanja ali izbora se sestavi zapisnik, v katerem se navede zlasti datum, čas in kraj žrebanja ali izbora, število sodelujočih in rezultate.

5/ Rezultati žrebanja ali izbora nagradne igre se objavijo v TRS z imenom in priimkom, krajem bivanja in/ali starostjo in/ali razredom in/ali naslovom nagrajenca. 

6/ Rezultati nagradne igre so dokončni. 


OBVEŠČANJE 

7. člen

1/ Organizator nagrajenca obvesti o nagradi z objavo, po pošti, e-pošti ali po telefonu. 


PREVZEM NAGRAD

8. člen

1/ Nagrade so obdavčene v skladu z Zakonom o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado, v skladu z določbami Zakona o dohodnini. 

2/ Za pridobitev nagrade, ko je to potrebno glede na določbe Zakona o dohodnini, mora nagrajenec (za mladoletno osebo njegov starš ali zakoniti zastopnik) predložiti tudi davčno številko zaradi obračuna in plačila davka ter poročanja finančni upravi v skladu z davčnimi predpisi. 

3/  Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec. Stroški pošiljanja nagrade lahko bremenijo tudi so-organizatorja nagradne igre, kar je predhodno dogovorjeno med partnerjema. V dogovoru z organizatorjem je prevzem nagrade možen tudi osebno v prostorih organizatorja. Pri osebnem prevzemu nagrado za mladoletnega nagrajenca v njegovem imenu in za njegov račun prevzame starš ali zakoniti zastopnik.

4/Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci (za mladoletne nagrajence starši ali zakoniti zastopnik) nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja oz. po dogovoru. Po dogovoru z nagrajencem oziroma staršem ali zakonitim zastopnikom mladoletnega nagrajenca je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine po pošti poslanega paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.


VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

9. člen

1/ Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi ob nagradni igri, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in kot je določil v politiki zasebnosti na spletnem mestu

https://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/clanek/piskotki.

2/ Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre. V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev.

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov udeležencev (ter staršev ali zakonitih zastopnikov mladoletnih udeležencev) in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

•    ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije udeleženca in obveščanja, če bo udeleženec izžreban);

•    naslov, e-naslov ali kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja, če bo udeleženec izžreban);

•    letnica rojstva (za potrditev starosti nagrajenca nagradne igre).

Organizator hrani osebne podatke udeleženca (ter starša ali zakonitega zastopnika mladoletnega udeleženca) do poteka roka izpolnitve obveznosti, ki izhajajo iz nagradne igre oz. do preklica.

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

•    ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca in poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

•    naslov, e-naslov ali kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja o nagradi, pridobitve davčne številke in obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);

•    davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

•    letnica rojstva (za potrditev starosti nagrajenca nagradne igre).

Organizator hrani podatke o nagrajencih v skladu z zakonom, ki ureja obdavčitev nagrad.

4/ V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec oziroma nagrajenec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Podatke organizator hrani v pisni ali računalniški obliki. 


KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

10. člen

1/ Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O njih bo obveščal sodelujoče v TRS.


Ljubljana, 1. 1. 2024


Nazaj na vrh