Košarica Košarica
Zapri

Tvoja košarica je prazna.

Zapri
Iskanje

Splošni pogoji za osmrtnice

Splošni pogoji objavljanja osmrtnic

A. Splošne določbe

1. Ponudnik storitve objavljanja osmrtnic na spletnem portalu www.druzina.si (v nadaljevanju druzina.osmrtnice) je Družina d.o.o. Ljubljana, Krekov trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ponudnik). Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko Reg. vl. 1/26000/00, osnovni kapital družbe 346.536,00 EUR. Predsednik nadzornega sveta družbe je Vinko Jereb.

2. Uporabnik storitve je pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve druzina.osmrtnice (v nadaljevanju: uporabnik).

3. Storitve druzina.osmrtnice so objave osmrtnic ter druga obvestila povezana s temi dogodki (zahvale, sožalja, spomin obletnice smrti itd.).

4. Splošni pogoji objavljanja osmrtnic so objavljeni na spletni strani www.druzina.si. Z oddajo naročila za storitve druzina.osmrtnice uporabniki oziroma naročniki soglašajo s temi Splošnimi pogoji ter v njih navedenimi pravili za njihovo uporabo. Ti Splošni pogoji predstavljajo veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom in uporabniki spletne storitve druzina.osmrtnice.

5. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni te splošne pogoje, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. Spremembe začnejo veljati v trenutku, ko so objavljene na spletnem portalu www.druzina.siišču. Uporabnik se je dolžan pred objavo osmrtnice seznaniti s Splošnimi pogoji objavljanja osmrtnic, kar pomeni da se z njimi strinja.

6. Ponudnik pri objavi oglasov naročnika sledi svoji poslovni politiki in zasnovi svojih medijev. Oglase objavlja v skladu z naročilom, če niso v nasprotju z veljavno zakonodajo, oglaševalskim kodeksom in jezikovnimi ter tehničnimi noramativi.

B. Predmet storitve

1. Ponudnik si pridržuje pravico, da neprimernih vsebin ne objavi in da vsebino objave po lastni presoji smiselno prilagodi. Ponudnik si pridržuje pravico do slovničnih popravkov objave osmrtnice.

2. Pri objavah zahval si ponudnik pridržuje pravico do spremembe datuma objave.

3. Prepovedano je naročanje vsebin osmrtnic, ki so nezakonite, škodljive, ali ki bi vznemirjale. Nedopustne so vsebine, ki vsebujejo osebne podatke drugih oseb brez njihovega izrecnega soglasja. Uporabnik se obvezuje, da ne bo zahteval objav, ki so v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, zakoni in moralo. Uporabnik se še posebej zavezuje, da ne bo zahteval objav s katerim bi škodoval koristim tretjih oseb.

4. Objava mora biti napisana v slovenskem jeziku.

5. Fotografija v osmrtnici se mora nanašati na osebo za katero se osmrtnica zahteva.

6. Objavljene so samo tiste osmrtnice, katerih objava je bila naročena.

7. Uporabnik je dolžan naročeno objavo osmrtnice plačati v roku 8 dni po prejemu računa.

8. Podatke za objavo lahko pred objavo ponudnik preveri pri ustreznem pogrebnem podjetju.

C. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

1. Ponudnik vse osebne podatke, ki jih je pridobil od uporabnikov, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Z izpolnitvijo naročilnice oziroma prijavnice se ponudniku dovoli, da te podatke obdeluje v svojih zbirkah, jih pošilja po elektronski pošti v skladu z določbami teh splošnih pogojev, in jih uporablja samo za namene za katere so bili pridobljeni.

2. Ponudnik zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Ponudnik sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev, uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Uporabnik se obvezuje, da bo z naročanjem objave preko spleta vestno odgovarjal na zastavljena vprašanja ponudnika ali preko telefona ali preko elektronske pošte. Uporabnik mora zato imeti aktiven naslov elektronske pošte, na katerem je zmožen pregledovati sporočila ponudnika.

3. Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov ponudniku je nujno, da lahko ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih v nobenem primeru ne posreduje tretjim osebam.

D. Odgovornost in kršitve

1. Uporabnik se strinja, da ponudnik, odgovorne osebe ponudnika, ter z njim povezana podjetja, niso odgovorni za morebitno škodo, ki bi lahko nastala kot posledica uporabe storitev druzina.osmrtnice, vsebin pridobljenih na strani druzina.osmrtnice, ter napačnega delovanja ali nedelovanja storitev druzina.osmrtnice.

2. Uporabnik je kazensko in odškodninsko odgovoren za objavo neresničnih podatkov. Za vsebino osmrtnice odgovarja naročnik osmrtnice. Ponudnik ne daje nobenih jamstev zatočnost objavljenih podatkov. V slučaju kakršnih koli odškodninskih zahtevkov s strani tretjih oseb v zvezi z vsebino osmrtnice, uporabnik storitve druzina.osmrtnice oziroma naročnikosmrtnice prevzema vso odgovornost tako v materialnem kot pravnem in procesnem smislu.

3. V primeru zlorabe spletne storitve druzina.osmrtnice si ponudnik pridržuje pravico posredovanja podatkov organom pregona.

E. Varstvo intelektualne lastnine

1. Vsebina in oblikovanje strani druzina.osmrtnice so last ponudnika. Prepovedano je vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje in distribucija ali kakršnakoli drugačna predelava ali uporaba predmetov storitev druzina.osmrtnice v kakršnikoli obliki, na komercialni ali na nekomercialni podlagi.

F. Končne določbe

1. Ti splošni pogoji veljajo od 01.03.2010 in jih lahko ponudnik kadarkoli spremeni ali dopolni brez predhodne najave.

2. Z uporabo storitev druzina.osmrtnice je uporabnik obveščen s Splošnimi pogoji objavljanja osmrtnic in se z njimi strinja.


Direktor:

Antonio Martin Rode
Ljubljana, marec 2010

Nazaj na vrh

Iščete duhovne vaje zase ali za svoje otroke?

Podarjamo vam Vodnik po duhovnih vajah 2023.

Kliknite tukaj

Close